Regulamin

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych w Sklep Internetowy https://sklep.ireneuszgralik.pl Ebooków i Audiobooków. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://sklep.ireneuszgralik.pl powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Sklep Internetowy https://sklep.ireneuszgralik.pl jest prowadzony przez:
Ireneusz Gralik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Ireneusz Gralik” z siedzibą w Warszawie 01-355 ul.Powstańców Śląskich 89 b/282, NIP 554-040-11-88, REGON 090391460

SŁOWNIK POJĘĆ:

Sklep Internetowy – Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową https://sklep.ireneuszgralik.pl.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego , w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
PayPal – system płatności elektronicznych akceptowany przez Sklep Internetowy pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym lub e-przelewem. Dane dotyczące kart płatniczych oraz rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z siedzibą w Luksemburgu, L-2449. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty.
PayU – system płatności elektronicznych akceptowany przez Sklep Internetowy pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej zarejestrowanej w Sklepie Internetowym lub e-przelewem. Dane dotyczące kart płatniczych oraz rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399 Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN w całości opłacony. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty.

DotPay – Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Płatność przy odbiorze – płatność za pobraniem dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera.

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);
Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: Ebooki i Audiobooki.

Towary – za „towary” uważa się książki, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost, Paczką w Ruchu lub kurierem.

Produkty – za „produkty” uważa się Ebooki, Ebuki, Audiobooki, zamówienie których realizowane jest drogą elektroniczną.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów oraz Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym.
Ebooki, Ebuki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych PDF.
PDF – (Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
Audiobooki – nagranie dźwiękowe, zawierające odczytany przez lektora tekst Ebooków, w postaci plików cyfrowych MP3
MP3 – format kompresji dźwięku
Wsparcie Klienta – biuro obsługi Klienta/Konsumenta dostępne pod adresem email zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://ireneuszgralik.pl/kontakt
Urządzenie – każde urządzenie elektroniczne umożliwiające korzystanie i przeglądanie stron internetowych www.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty i Towary, dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania Klientowi/Konsumentowi zamówionych Produktów i Towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Produkty i Towary, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, niezbędny jest:
  a) dostęp do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu:
  – Internet Explorer 10.0 lub wyższy,
  – Google Chrome 48.0 lub wyższy,
  – Mozilla Firefox 45.0 lub wyższy.
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie w Sklepie Internetowym do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Sklep Internetowy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta/Konsumenta.
 6. Przeglądanie i zakup Produktów i Towarów w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000274399 Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 PLN w całości opłacony na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania2.2

2.Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić pola, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim) adres e-mail oraz numer telefonu, podać adres (ulicę, kod pocztowy, miasto,) zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne

3.Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów i Towarów wskazanych na stronach internetowych w Sklepie Internetowym:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) w przypadku Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów i Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4.Warunki realizacji zamówień

 1. Klient/konsument może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni tygodnia, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) wybrać Przedmiot i/lub Towar będący przedmiotem zamówienia;
  b) wybrać formę płatności;
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta/Konsumenta oznacza złożenie w Sklepie Internetowym oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu lub Towaru.
 4. Dokonując Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient/Konsument może skorzystać z następujących form płatności: poprzez Podmiot realizujący płatność, Płatność przy odbiorze lub Przelew tradycyjny, w zależności od formy dostawy. Produkty mogą być opłacone wyłącznie poprzez Podmiot realizujący płatność lub Przelew tradycyjny (Płatność z góry). W takim wypadku Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie, gdy nastąpi uznanie rachunku bankowego Sklepu Internetowego.
 5. Dokonując Zamówienia Towarów Klient/Konsument może skorzystać ze wszystkich trzech form płatności: poprzez Podmiot realizujący płatność, Płatność przy odbiorze lub Przelew tradycyjny, przy czym realizacja zamówienia przy wyborze Przelewu tradycyjnego lub poprzez Podmiot realizujący płatność nastąpi po uznaniu rachunku bankowego Sklepu Internetowego. Przy wyborze formy płatności Płatność przy odbiorze realizacja dostawy następuje w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Płatność przy odbiorze może być realizowana wyłącznie gotówką.
 6. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi/Konsumentowi anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta/Konsumenta Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 7. W przypadku, gdy Klient/Konsument nie podejmie decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem/Konsumentem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu Internetowego), Sklep Internetowy może anulować zamówienie w całości, w terminie 7 dni od daty przekazania Klientowi/Konsumentowi informacji o braku możliwości realizacji zamówienia.
 8. W przypadku anulowania zamówienia, Sklep Internetowy zwróci Klientowi/Konsumentowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W przypadku podania przez Klienta/Konsumenta błędnego lub niedokładnego adresu lub adresu e-mail, Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Warunki dostawy w Polsce. Zamówienia realizowane są przez Pocztę Polską. Koszt dostawy do dwóch książek wynosi 11 złotych + 2 złote koperta bąbelkowa. Powyżej trzech 14,50 złotych + 3 złote koperta bąbelkowa. Czas dostawy do dwóch dni roboczych.

5.Zasady korzystania z Ebooków i Audiobooków

 1. Wszystkie Produkty i Towary oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 2. Klient/Konsument ma prawo korzystać z Produktów i Towarów, wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient/Konsument w szczególności nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania Produktów i Towarów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  b) utrwalania lub zwielokrotniania Produktów i Towarów w celu ich rozpowszechniania;
  c) komercyjnego wykorzystywania Produktów i Towarów w jakikolwiek sposób.

6.Czas realizacji zamówień

 1. Sklep Internetowy zrealizuje Zamówienia Produktów w terminie 2 (dwóch) a Towarów w terminie 5 (pięciu) dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi wysłanie Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktu i/lub Towaru do Klienta/Konsumenta za pośrednictwem tradycyjnej wysyłki luz za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta/Konsumenta nieprawidłowego adresu do wysyłki lub błędnego adresu e-mail.

7.Warunki reklamacji

 1. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny wobec Klienta/Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt lub Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego produktu z umową.
 2. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta/Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Internetowy Klient/Konsument powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sklepu Internetowego i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta/Konsumenta – Sklep Internetowy niezwłocznie wymieni Produkt lub Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta/Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sklep Internetowy zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nabywający Produkt lub Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

8.Zwrot należności Klientom

 1. Sklep Internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny)
  b) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu lub Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny.
 2. Sklep Internetowy dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta/Konsumenta).
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta/Konsumenta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania do Sklepu Internetowego numeru rachunku bankowego Klienta/Konsumenta, Klient/Konsument nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta/Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

9.Polityka prywatności

 1. Dane osobowe:
  a) Klient/Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta/Konsumenta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta/Konsumenta zakupów w Sklepie Internetowym .
  b) Dane osobowe przetwarzane są przez firmę, tj. „Ireneusz Gralik” z siedzibą w Warszawie 01-355 ul. Powstańców Śląskich 89 b/282, NIP 554-040-11-88, REGON 090391460, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
  c) Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem/Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży Produktów lub Towarów zamówionych przez Klienta/Konsumenta w Sklepie Internetowym oraz wymiany informacji o charakterze konkursowym, budowanie relacji z Klientami.
  d) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
  e) Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 2. Zasady bezpieczeństwa:
  a) Dane osobowe przekazane przez Klienta/Konsumenta są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Klientów/Konsumentów oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Ponadto dokładana jest szczególna staranność, aby dane osobowe przekazane przez Klientów/Konsumentów były:
  – przetwarzane zgodnie z prawem;
  – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  b) Dla bezpieczeństwa Klient/Konsument powinien w szczególności:
  – korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
  – korzystać z Sklepu Internetowego za pośrednictwem zaufanych Urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.
  Klient/Konsument powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych Urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia danych, które podaje. Korzystając ze Sklepu Internetowego za pomocą obcego Urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na Urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.
 3. Polityka Cookies
  a) Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby ułatwić każdemu Klientowi/Konsumentowi przeglądanie strony i składanie zamówień.
  W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że Klient/Konsument poruszając się po Sklepie Internetowym wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep Internetowy plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient/Konsument nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
  b) Czym są pliki cookies? Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Klient/Konsument łączy się z Internetem i wchodzi do Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają Sklepowi Internetowemu rozpoznać preferencje Klienta/Konsumenta. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia, oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer. Pliki cookies są najczęściej używane do:
  – zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia,
  – zapamiętywania ustawień Klientów/Konsumentów dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
  c) Klient/Konsument może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Klienta/Konsumenta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient/Konsument może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Urządzeniu Klienta/Konsumenta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  d) Klient/Konsument może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

10.Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach lub Towarach zamieszczonych na stronach w Sklepie Internetowym https://sklep.ireneuszgralik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep Internetowy nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem Internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.